Informacje o gwarancji Ninebota

OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Panmi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że produkt będzie wolny od wad („Ograniczona gwarancja na produkt”). Panmi i jej autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez konsumenta dostarczonych instrukcji dotyczących użytkowania produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt ma zastosowanie do wszystkich produktów zakupionych od firmy Panmi i jej autoryzowanych sprzedawców przez 12 miesięcy od daty otrzymania przesyłki („Okres ograniczonej gwarancji na produkt”). Produkty marki „Segway-Ninebot” zakupione u Autoryzowanego Sprzedawcy objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancji od daty otrzymania przesyłki.

Nasze towary objęte są gwarancją, której nie można wykluczyć na mocy australijskiego prawa konsumenckiego. Masz prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Masz również prawo do naprawy lub wymiany towaru, jeżeli jakość towaru nie jest zadowalająca, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt zapewnia dodatkową ochronę i jest preferowaną metodą pomocy klientom, ponieważ zoptymalizowaliśmy ją w celu zapewnienia bardziej uporządkowanego i skutecznego podejścia do rozwiązywania wszelkich problemów, z zastrzeżeniem poniższych warunków i wyłączeń.

ZAKRES I ZASTOSOWANIE

Jeśli w ramach uzasadnionego roszczenia złożonego u autoryzowanego sprzedawcy w okresie ograniczonej gwarancji na produkt zostanie wykryta wada sprzętu,: 

 • Napraw produkt bezpłatnie dla pierwotnego nabywcy, używając nowych lub odnowionych części zamiennych; lub
 • Wymień produkt na nowy lub odnowiony; lub zwróć produkt.
WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA

Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt nie ma zastosowania do uszkodzeń powstałych w następujących okolicznościach:

 1. Szkody spowodowane przez naturę lub działanie siły wyższej, na przykład uderzenia pioruna, cyklony i tym podobne.
 2. Niedbałe lub nieprawidłowe użycie produktu.
 3. Komercyjne wykorzystanie produktu.
 4. Nieautoryzowane modyfikacje jakiejkolwiek części produktu.
 5. Uszkodzenia spowodowane użyciem produktów innych niż Segway-Ninebot.
 6. Szkody spowodowane zaniedbaniem, wypadkiem, nadużyciem, niewłaściwym użytkowaniem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi przyczynami zewnętrznymi.
 7. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem Produktu niezgodnie z dozwolonymi lub zamierzonymi zastosowaniami opisanymi w instrukcjach producenta dostarczonych przez Segway-Ninebot lub przy niewłaściwym napięciu lub zasilaniu
 8. Szkody powstałe w wyniku serwisowania produktu (w tym aktualizacji i rozszerzeń) wykonanego przez osobę nieupoważnioną przez Panmi do wykonywania takich usług; lub 
 9. Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem.